"Probíhá technická údržba"

V případě dotazů nás kontaktujte na
obchod@sexyshop-online.cz

E-shop je dočasně jen jako katalog!

 

Akce na váš email

Odebírejte náš newsletter a ode dneška vám již neunikne žádná sleva nebo akce shopu.
ZADEJ KÓD SUMMER
NA SLEVU 100 Kč
z nákupu nad 1000 Kč
PLATÍ PRO PLATBU PŘEDEM!
banery

 

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu www.sexyshop-online.cz a prodávajícím je:
 
Amsterdam, spol. s r.o.
Sídlo: Na Folimance 2155/15 , Vinohrady, 120 00  Praha 2
IČ: 26158345
DIČ: CZ26158345
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 75459
 
Kontakt:
Amsterdam, spol. s r.o., Slezská 169/10, 12000 Praha 2
Tel: +420778032155
 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se uplatní pro nákup v internetovém obchodě www.sexyshop-online.cz, který provozuje Amsterdam, spol. s r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. (1) a § 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále též jako „smluvní strany“). Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Je-li kupujícím fyzická osoba – spotřebitel, vztahují se na jeho ochranu všechna zákonná ustanovení na ochranu spotřebitele dle OZ a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Je-li kupujícím podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím pouze OZ a na kupujícího se nevztahuje ochrana náležící běžnému spotřebiteli.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Elektronická objednávka zboží kupujícím je považována za řádnou pouze v případě, že kupující vyplní veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři. Po kontrole vyplněných údajů kupující projeví svůj souhlas s objednávkou jejím odesláním prodávajícímu.

Takto vyplněná a odeslaná objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Následně kupující obdrží od prodávajícího potvrzení o doručení objednávky zaslané na emailovou adresu kupujícího. Toto oznámení nemá charakter potvrzení objednávky, a tudíž ještě nedochází ke vzniku kupní smlouvy.

Následně prodávající oznámí kupujícímu akceptaci objednávky, zprávou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Touto akceptací dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Vzniklý smluvní vztah se řídí platnou právní úpravou kupní smlouvy v občanském zákoníku a těmito všeobecnými obchodními podmínkami (s ohledem na charakter komunikačního prostředku na dálku, kterým e-shop je, nedochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření písemné kupní smlouvy na fyzickém nosiči – papíru).

Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout. O tom, že prodávající objednávku kupujícího nepřijímá, informuje kupujícího bez zbytečného odkladu.

Kupující odesláním objednávky výslovně souhlasí s tím, že při převzetí zboží, jehož kupní cenu kupující hradí jiným způsobem než v hotovosti při převzetí zboží, je prodávající anebo přepravce pověřený dodáním zboží kupujícímu oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem této osoby, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, a to zejména v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití platebních karet. K zaznamenání osobního údaje způsobem uvedeným v předchozí větě a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data převzetí zboží dává kupující výslovně prodávajícímu jakožto správci, svůj souhlas.

V případě, že si kupující nepřevezme zboží, které mu bylo dodáváno způsobem, který si kupující zvolil, dochází k zániku kupní smlouvy. Strany jsou povinny si vrátit vše, co si již navzájem plnily. Kupující je povinen prodávajícímu uhradit náklady vynaložené na dodávání zboží způsobem, který si zvolil.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3. DOBA DODÁNÍ

Dodací lhůta činí nejvýše 30 dnů. V případě objednání koupě více kusů zboží mohou být všechny kusy zboží dodány v jedné zásilce, nezvolí-li kupující výslovně jinou možnost. V případě dodání více kusů zboží ve více zásilkách se dodací lhůta všech kusů zboží mění tak, že odpovídá dodací lhůtě zboží s nejdelší dodací lhůtou.

Dodací lhůta zboží, jehož kupní cenu kupující uhradí v hotovosti přepravci při převzetí zboží, tj. na dobírku, začne běžet dnem uzavření kupní smlouvy.

Dodací lhůta zboží, jehož kupní cenu bude kupující hradit jinak, než při převzetí zboží, začne běžet až dnem, kdy bude jak uzavřena kupní smlouva, tak uhrazena kupní ceny zboží, tedy připsána částka celé kupní ceny na účet prodávajícího.

V případě, že prodávající nemůže zboží dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího bez odkladu informovat o této skutečnosti s uvedením náhradního termínu dodání nebo s nabídkou dodání jiného zboží namísto zboží objednaného. Pokud kupující s uvedením náhradního termínu dodání nebo s nabídkou dodání jiného zboží nesouhlasí, může kupující či prodávající od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě jsou strany povinny si vrátit již vzájemně poskytnutá plnění.

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. V takovém případě bude kupujícího informovat o úpravě objednávky v nejbližším možném termínu, nejpozději však při předání zboží, a to písemně (tj. i e-mailem).

4. ZPŮSOB A NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ

Za účelem dodání zboží od prodávajícího ke kupujícímu využívá prodávající služeb třetích osob, tj. přepravců.

Jednotlivé způsoby dopravy zboží směrem ke kupujícímu, stejně tak i cena přepravy, které je povinen kupující za takové dodání uhradit, jsou:

Česká pošta při platbě předem na účet je cena včetně DPH 99 Kč.

DPD při platbě předem na účet je cena včetně DPH 88 Kč, Zásilkovna 49 Kč včetně DPH.

Při platbě na dobírku je poplatek za dobírku 63 Kč.

Zboží je zasíláno diskrétně , tj. tak, že není z balíčku poznat, co je jeho obsahem.

5. CENA ZBOŽÍ A ÚHRADA KUPNÍ CENY

V internetovém obchodě jsou uvedeny ceny zboží včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Těmito obchodními podmínkami je v souladu s § 2001 občanského zákazníku ujednáno mezi kupujícím a prodávajícím, že prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že cena zboží, neodpovídá ceně obvyklé, tj. že cena uvedená u objednávaného produktu je nízká vinou technické závady na straně prodávajícího a nevychází z jeho svobodné vůle a úmyslu. Prodávající činí s veškerou opatrností kroky, aby k takovéto situaci vůči kupujícímu nedošlo, nicméně s ohledem na technické systémy provozu jeho internetového obchodu nemůže takovou situaci zcela vyloučit.

Zboží bude uhrazeno převodem na účet 190531987/0300 nebo dobírkou.

V případě zájmu o zaslaní zboží do zahraničí, nás prosím, kontaktujte nás na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cena za dodání vám bude sdělena předem emailem.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, není-li na obalu prodávané věci, v jejím návodu či na internetových stránkách uvedeno jinak. V takovém případě platí záruční doba delší.

U zuživatelné věci je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající neodpovídá za vady věci pokud vadu způsobil sám kupující či třetí osoba, a to zejména tím, že věc byla instalována nebo používána v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním či skladováním (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nesprávné zdroje el. napětí); věc je mechanicky poškozena (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku); vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením s věcí nebo tím, že věc byla používána k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu. Prodávající neodpovídá za vady věci způsobené mimořádnými vlivy prostředí (živelná pohroma atd.).

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího a to takto:

REKLAMACE:

V případě reklamace nás neprodleně kontaktujte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Do e-mailu vepište reklamační sdělení obsahující:

Předmět: Reklamace a č.faktury

Obsah: jméno, adresa, kontakt, popis reklamace.

Pokud je to možné, vyfoťte vadu na zboží a foto vložte do přílohy. Pokud je to vada která se nevyskytuje vždy nebo není lehké ji identifikovat, prosím o co nejkonkrétnější popis nebo můžete poslat i video. 

Na Vaši reklamaci odpovíme do 24 hodin (víkendy a svátky se nezapočítávají) a doporučíme další postup.

Dle toho pak zboží zašlete pojištěné jako doporučený obchodní balík (ne na dobírku) na adresu:

Amsterdam, spol. s r.o., Na Folimance 2155/15 , Vinohrady, 120 00  Praha 2,Tel: +420778032155

Do zásilky přiložte reklamační sdělení (obsah emailu) a originál doklad o koupi zboží . Faktura ale není nezbytná, dokážeme vás najít i dle čísla objednávky či emailu.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje       a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy     a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace a zboží, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

V případě uplatnění reklamace poštou se za uplatnění reklamace považuje den doručení řádně uplatněné reklamace do sídla prodávajícího či provozovny prodávajícího.

Za den vyřízení reklamace se v případě vyřízení poštou považuje den odeslání vyřízené reklamace prodávajícím spotřebiteli.

"V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Web: adr.coi.cz"

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má ze zákona právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu)www.sexyshop-online.cza to ve lhůtě 14 dnů. Podmínky odstoupení od smlouvy detailněji upravuje § 1829 a násl. občanského zákoníku a tyto obchodní podmínky.

Jde-li o kupní smlouvu, lhůta 14 dnů se počítá ode dne převzetí zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, lhůta 14 dnů se počítá ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující - spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího ve výše uvedené lhůtě, formou jednostranného právního jednání a to emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo písemně na adresu Amsterdam spol. s r.o., Na Folimance 2155/15 , Vinohrady, 120 00  Praha 2Tel: +420778032155
   

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy a zašle zpět zboží v zákonné lhůtě, vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Bez ohledu na výše uvedenou lhůtu je prodávající oprávněn vrátit přijaté platby až poté, co spotřebitel zboží předá prodávajícímu.

Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět na adresu Amsterdam, spol. s r.o., Na Folimance 2155/15 , Vinohrady, 120 00  Praha 2,  včetně Tel: +420778032155

Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.

Kupující - spotřebitel nemůže dle § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit ,

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

Upozornění:

S ohledem na charakter erotického zboží prodávaného v internetovém obchodě prodávajícího je kupující upozorněn, že s ohledem na hygienické důvody nelze převážná většina zboží vrátit a tudíž není možné odstoupit od smlouvy ve 14ti denní lhůtě. S přihlédnutím ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES z 20.5.1997, podle které nesmí spotřebitel uplatnit právo odstoupit od smlouvy u smluv o dodávce zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, je nutno mezi zboží, které podléhá rychlé zkáze, resp. zboží, které nelze z hygienických důvodů vrátit, ohledně něhož nemůže dle § 1837 OZ, spotřebitel odstoupit od smlouvy, zahrnout také veškeré erotické pomůcky, spodní prádlo a kosmetiku, pokud nejsou v originálním obalu, neboť takovéto zboží s ohledem na obecně sdílené hygienické a zdravotní nároky podléhá rychlé zkáze a jeho charakter neumožňuje jeho vrácení.

Zboží, které prokazatelně nebude vybaleno z obalu (např. neporušené folie) právo na odstoupení od smlouvy uplatit lze.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží prodávajícímu. Spotřebitel má povinnost neprodleně vrátit prodávajícímu veškeré plnění, které spotřebitel od prodávajícího obdržel na základě smlouvy, od které spotřebitel odstoupil.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů prodávající používá data a osobní údaje kupujících pro provozování e-shopu, pro možnost vyhodnocování statistických údajů a pro marketingové účely.

Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů za výše uvedeným účelem. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Kupující, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Veškeré údaje, které zadal kupující při registraci, může sám měnit po přihlášení se do svého účtu v uživatelské zóně. Na jeho přání mohou tyto údaje být z databáze vymazány.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může prodávající jako správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 20.04.2015

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

 

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Amsterdam, spol. s r.o.. IČ: CZ26158345 ……se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2….. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: +420778032155

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází  automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …tří let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: zasilatelé zboží, dopravci, Shoptet, účetní
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program…
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 25.5.2018

 

 

 

 

 

 

 

Akce na váš email

Odebírejte náš newsletter a ode dneška vám již neunikne žádná sleva nebo akce shopu.
ZADEJ KÓD SUMMER
NA SLEVU 100 Kč
z nákupu nad 1000 Kč
PLATÍ PRO PLATBU PŘEDEM!
banery

 

Top

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. INFORMACE